Didier Dhaenens / Raoul Vermeulen / Oriana van Wely

Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Didier Dhaenens / Raoul Vermeulen / Oriana van Wely, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12 bus 13 en is per e-mail te bereiken via advocaten@dhaenens-vermeulen.be.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot/medewerker van de bvba Dhaenens & Vermeulen Advocaten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12 bus 13 en met ondernemingsnummer 0446.745.475, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor uitoefent. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken. De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd. Richtinggevende tarieven vindt u terug op: dhaenens-vermeulen.be.
De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat of zijn kantoor hanteert, kan u raadplegen op: dhaenens-vermeulen.be. De overeenkomst die u met uw advocaat aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres Mechelsesteenweg 12 bus 13, 2000 Antwerpen, per fax op het nummer 03/231.68.67, per e-mail op het adres advocaten@dhaenens-vermeulen.be, of per telefoon op het nummer 03/231.68.38.
Opmerkingen: op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn/haar ereloon of de berekeningswijze. Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie.

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.
De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.

Surf naar https://oca.ligeca.be/ voor mee info.

Johan John Mees

Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Johan John Mees, advocaat in België, ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12 bus 13 en is per e-mail te bereiken via Johan.mees@scarlet.be.
Uw advocaat oefent zijn beroep uit in zijn persoonlijke naam, onder het ondernemingsnummer 0818.529.352.
De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor uitoefent. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken.
De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd.
Richtinggevende tarieven vindt u terug op deze site.
De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat of zijn kantoor hanteert kan u raadplegen op: dhaenens-vermeulen.be. De overeenkomst die u met uw advocaat aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres Mechelsesteenweg 12 bus 13, 2000 Antwerpen, per fax op het nummer 03/231.68.67, per e-mail op het adres Johan.mees@scarlet.be, of per telefoon op het nummer 03/231.68.38.
Opmerkingen:op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn/haar ereloon of de berekeningswijze. uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie.

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.
De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.

Surf naar https://oca.ligeca.be/ voor mee info

Deel II – Aanvullend te verstrekken – op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat? [Indien vooraf niet vastgesteld en deze precies kan worden gegeven]De diensten die mr. ________________ levert worden aangerekend aan ________ euro per uur.
Kosten worden als volgt berekend en omvatten _____________________________________________. [of]De diensten die mr. ________________ levert worden per prestatie aangerekend, volgens het hiernavolgend overzicht: ______________________________.
[of] [Indien de precieze prijs niet gegeven kan worden]Mr. ____________ zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens ______________________________________________________________________________________ .

[of]Mr. ________________ voorziet in volgende gedetailleerde kostenraming voor uw dossier: ________________________________________________________________________________________________

2. Beroepsregels en gedragscodesAls advocaat ingeschreven aan de balie van _________________ is mr. ________________ onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op https://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op ____________________________
________________________________________________________________________________________________.
Mr. _____________ is tevens onderworpen aan volgende gedragscodes: ______________________________________________________________. Deze kunnen elektronische geraadpleegd worden op _______________________________________________________ in de volgende taal of talen _____________________________________________________________.

3. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen Mr. _______________ maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van volgende multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen ________________________________________________________________________________________________.

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door mr. ___________________ volgende maatregelen genomen:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Deel III – Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen Mr. _______________ maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van volgende multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen ________________________________________________________________________________________________.

Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door mr. ___________________ volgende maatregelen genomen: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Mr. __________ is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: ______________________________________________________.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij _______________________________________________________________________________ .