warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Erelonen & Kosten

Bij de bepaling van de kostprijs van een dossier dient rekening gehouden te worden met verschillende elementen. Het ereloon is de vergoeding die door de advocaat aan de cliënt wordt aangerekend voor zijn intellectuele dienstverlening.Dit ereloon wordt doorgaans berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren en zulks aan een uurtarief. In sommige dossiers kan het ereloon berekend worden op basis van een waardentarief. Dit waardentarief vertegenwoordigt een percentage van de door de tussenkomst van de advocaat gerecupereerde bedragen. Tot slot kan er in sommige dossiers, doch slechts in uitzonderlijke situaties, gewerkt worden met een forfaitair ereloontarief.

Naast het ereloon worden eveneens kantooronkosten aangerekend. Deze onkosten hebben betrekking op algemene secretariaatskosten, zoals de opmaak en de verzending van e-mails, brieven en faxen. Tevens omvatten deze kosten kosten voor dossieropening en –opvolging, telefoon, postzegels, aangetekende zendingen, boekhouding en doorstorten van gelden e.d. meer.

Naast het ereloon en de kantooronkosten dient de cliënt eveneens in te staan voor de betaling van de gerechtskosten. Deze kosten omvatten onder meer de kosten aangerekend door de rechtbanken zoals rolrechten en griffierechten en de betekenings- en uitvoeringskosten aangerekend door gerechtsdeurwaarders.

Zowel de erelonen als de onkosten worden op transparante wijze met de cliënt besproken.

De deontologie verplicht ons om op geregelde tijdstippen in functie van de geleverde prestaties en de veroorzaakte onkosten, de cliënt uit te nodigen om over te gaan tot betaling van een tussentijdse factuur, de zogenaamde provisie.

Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindfactuur opgesteld waarbij op gedetailleerde wijze aangerekende erelonen en onkosten in detail gestaafd worden.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), zullen onze prestaties vergoed worden door de Belgische Staat.

loading
×
Cookie statement

De website www.dhaenens-vermeulen.be (hierna “Website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Dit cookie statement (hierna “Cookie Statement”) wil u als bezoeker informeren over het gebruik hiervan. Naast dit Cookie Statement stelt Dhaenens-Vermeulen ook een Privacy Statement ter beschikking, waarvan dit Cookie Statement integraal deel uitmaakt en dat u op https://www.dhaenens-vermeulen.be/privacy-policy/ kunt raadplegen. Voor de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar dit Privacy Statement. Dit Cookie Statement gaat nader in op de concrete manier waarop wij cookies gebruiken op onze Website. Wij wensen u als bezoeker erop te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te aanvaarden. Het aanvaarden ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de Website. Het weigeren ervan kan er wel voor zorgen dat bepaalde toepassingen van onze Website en aanvullende services niet optimaal functioneren.

Privacy Policy